Wie zijn wij?
Onze website is: https://www.stripper-agency.nl/

Privacy Verklaring Stripper Agency
Stripper Agency gevestigd en kantoorhoudende te Assendelft, hierna te noemen “Stripper Agency” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar
bezoekers. Stripper Agency verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met
inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Stripper Agency
u over de manier waarop Stripper Agency uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt
wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door
Stripper Agency worden aangeboden op Stripper Agency.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan
Persoonlijk
Stripper Agency verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het
bezoeken van Stripper Agency, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Stripper Agency geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Stripper Agency voor de in deze Privacy
Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Stripper Agency een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Stripper Agency op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens
door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Stripper Agency maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van
passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen
dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stripper Agency ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info.stripper-agency@gmail.com.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Stripper Agency tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first
party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te
weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen
bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw
computer worden gewijzigd. Sommige functies op Stripper Agency werken mogelijk niet
meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Stripper Agency
1. Stripper Agency heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Stripper Agency verwerkt ten behoeve van Stripper Agency. Stripper Agency accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of
inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Stripper Agency bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na
uw laatste bezoek aan Stripper Agency, tenzij Stripper Agency op grond van
een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Stripper Agency behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.
Elke aanpassing zal via Stripper Agency bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen
gebruik te maken van Stripper Agency gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Stripper Agency
in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 21-07-2018.